Bistanden er også digital – en sommerjobb med mening

Når vi hører snakk om å sikre mot cyberkriminalitet, er det vanligvis næringslivet, det offentlige, og oss som individer det dreier seg om. Men hva med de som ikke er i rommet, de som er på flukt, og som allerede er svært utsatte, også digitalt? Sammen med Flyktninghjelpen, har vi gjennom vårt «summer interns»-prosjekt bidratt til en sikrere hverdag for flyktninger.

Når vi andre gikk i sommermodus, tråkket studentene Mari, Mathias, Thomas, Marius, og Ingebret til, for å gi noe tilbake til de som trenger det som mest, og få verdifull arbeidserfaring samtidig. Sammen med våre mentorer har de brukt ferieukene på å bistå Flyktninghjelpen (Norwegian Refugee Council) med cybersikkerheten, og bidra til at mennesker i utsatte situasjoner kan føle seg tryggere digitalt.

Når Thomas Nyrem Eilifsen, ferdig med 3-årig Bachelor i Informatikk ved NTNU, er dypt inne i penetrasjonstestingen av webapplikasjoner for Flyktninghjelpen, tenker han lite på planene om en Master i Informasjonssikkerhet. Da handler det om noe større, og om en arbeidserfaring som har vist seg svært attraktiv blant studentene. Det å kunne kombinere reell arbeidserfaring med støtte til Flyktninghjelpen og det viktige arbeidet de gjør, er kjempeflott, forteller Thomas.

Sammen med Marius Jøsok Nesset, som studerer 2-årig Master i Informasjonssikkerhet ved NTNU (MIS), har sommerdagene gått med til å sikkerhetsteste for å bidra til at Flyktninghjelpen har så sikre digitale «vindu mot omverden» som mulig. Han har bidratt i et team på fem summer interns som sammen med mentorene har jobbet med ulike sider av sikkerhetsorganisasjonen til Flyktninghjelpen.

Siden 2020 har vi kombinert arbeidserfaring for studenter med pro bono støtte til Flyktninghjelpen. Som mangeårig støttespiller ønsker vi å gi noe konkret tilbake til de som allerede stiler svakt digitalt. Det å gi studentene muligheten til å praktisere faget, komme tettere på kunden og lære av dem, samtidig som de også får føle på verdien av å dele sin kunnskap og kompetanse med de som trenger det, har vært viktig for oss, uttaler administrerende direktør, Anette Roll Richardsen.

Studentene får verdifull erfaring og tas med på alt fra oppstartsmøter med kunder, til testing av applikasjoner, rapportering og presentasjon av funn. For unge i utdannelse betyr ansvaret de gis, og leveransene de er med på, mye. Det er også tankevekkende for alle involverte hvor viktig datasikkerhet er for mennesker på flukt. Det handler om menneskeskjebner i svært sårbare situasjoner, og som alt annet i dagens samfunn pågår mye av arbeidet med flyktninger digitalt.

Flyktninghjelpen hjelper mennesker på flukt fra krig og forfølgelse, og disse menneskene må også beskyttes digitalt, kommenterer teknologidirektør Pietro Galli i Flyktninghjelpen.

Med så store mengder data, globalt, og med så mange involverte, må integriteten og konfidensialiteten være ivaretatt. Det betyr mye at Watchcom og deres summer interns bidrar til dette og deler av sin erfaring, og det er inspirerende å følge de unge og se hvordan de vokser med oppgaven. Med slike prosjekter blir vi enda bedre rustet til å verne om alle de mennesker som er på flukt, også digitalt, fortsetter Galli.

Også i vår avdeling for Rådgivning har det vært høy aktivitet i sommer. Studentene har fått i oppdrag å gjennomføre en verdi- og risikovurdering sammen med Flyktninghjelpen, spesielt knyttet mot deres skytjenesteapplikasjoner. Dette er en viktig del av sikkerhetsstrategien, og etter først å ha brukt tid på å sette seg inn i og lese seg opp på metodikk, rammeverk og temaer som det skal jobbes etter (ISO27001/ISO27005, GDPR, og NSMs Grunnprinsipper for IKT-Sikkerhet) har de gjennomført workshops med bl.a. verdivurderinger. Basert på dette så studentene på leverandørvurderinger og hvordan Flyktninghjelpen i fremtiden kan gå frem når de skal vurdere nye skyleverandører og tjenester.

Mari Martini, klar for siste året av Master innen Cybersikkerhet med retningen Sikkerhetsteknologier på Universitetet i Agder, og Mathias Grünfeld, på 5. året av sin Master i Kommunikasjonsteknologi og Digital Sikkerhet på NTNU, setter pris på å lære mer om det viktige arbeidet Flyktninghjelpen gjør, og få kombinere det med praktisk sikkerhetsrådgivning og kunnskapsdeling.

Flyktningkrisen er så absolutt digital, og alle mennesker fortjener beskyttelse. Det føles godt å ha en sommerjobb som utgjør en forskjell og som er såpass viktig det for Flyktninghjelpen, sier Mari. Mathias støtter henne i det og legger til – Det er dette vi ønsker, en jobb med mening, muligheten til å praktisere kunnskapen vi har, og ta ansvar for egne leveranser.

Med en spent geo-politisk situasjon globalt, og et stadig mer komplekst digitalt trusselbilde, må enhver sikkerhetsorganisasjon kunne overvåke, identifisere og respondere på cybertrusler. Det å ligge i forkant, og være forberedt, blir desto mer viktig når en opererer i krigssoner og bistår grupper under militært og politisk press.

Ingebret Oseland, klar for 4. året av Master i Kommunikasjonsteknologi og Digital Sikkerhet ved NTNU, bidrar til denne nødvendige forutsigbarheten og effektiviserer sikkerhetsarbeidet til Flyktninghjelpen. I første omgang har han satt opp sårbarhetsskanning på Flyktninghjelpens webapplikasjoner, stått for onboarding, tuning, analyse av funn, og rapportering.

Ingebret har også etablert sikkerhetsovervåkning for flere av NRCs tjenester, som del av Watchcoms SIEM-tjeneste til NRC, og opprettet gode deteksjonsregler for å imøtekomme Flyktninghjelpens mål og ønsker for overvåkningen.

Flyktninghjelpen har et særlig ansvar å beskytte data om hvor mennesker befinner seg, deres behov, i tillegg til sensitiv informasjon om deres forhold. Det er fint å kunne kombinere faget jeg brenner for med en så viktig sak, og jeg håper at jeg og resten av teamet kan bidra til at flere kan føle seg tryggere, avslutter Ingebret.

På tvers av fagområde og spesialfelt har hver og en av studentene, sammen med våre mentorer, bidratt til at Flyktninghjelpens arbeid har blitt enda litt sikrere denne sommeren. Gjennom slike prosjekt håper vi samtidig at oppmerksomheten rettes ytterligere mot det viktige arbeidet Flyktninghjelpen gjør for mennesker på flukt.

Klikk her for å støtte Flyktninghjelpen i deres arbeid.

Studer Flyktningregnskapet og les mer om det arbeidet Flyktninghjelpen gjør.